374. Dunia Torus na Bolus

do=bes: BL 289
 
1. Dunia torus na bolus, sai buei hajengesniin.
Hape lalab lang marnasombuh, nasininta ni uhur ijin.
 
2. Hu kehen huluan hita, sai na paspis do haganup.
Holsohan do lao mansarihon , na mambaen hagoluhan ni bei,
 
3. Sihol do tongtong uhurni, bani arta na itanoh on.
Hape itadingkon uhurni, ganup arta na tarsulur in.
 
4. Adong parsaranan banta haganup na boratan in.
Arahkon hujin hasomanta, ase sombuh siholni ijin.
 
5. Parayak ma parsaranan, pinasirsir ni Tuhan in.
Marhitei Tuhan Jesus Kristus, na tarsilang i Golgata in.
 
BE 425

>>375. Ai Ise Suruhonku

<< 373. Ulang Ham Marsidalian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s