466. Ringgas Hita Marhorja

Doding Harajaon ni Naibata  >>

do=bes
1. Ringgas hita marhorja,
ase torsa marhasonangan goluhta on.
Sirsir do tong Tuhanta
mambere gogoh lao marhorja hubanta on
:,: Nai ma da tongon, Amen sai saud ma sonin.

2. Horjahon ma rosuh-Ni,
ase dapotan pasu-pasu horjamu in.
Manggargar na sinari,
janah tongtong ihasomani Tuhanta in.
:,: Naima da tongon, Amen sai saud ma sonin.

3. Bolag openi juma.
inganan manaburhon bonih ni Hata in.
Ase ringgas ma hita.
janah tongtong mambere buah bai Tuhan in.
:,: Naima da tongon, Amen sai saud ma sonin.

 

Lagu Rakyat Simalungun : Dengan pantun; Syair : St. A.K. Saragih 1996
<< 465. Jahowa Naibata Do Tongon

467. Ise do Boi >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s