180. Ija Parsaranan na Gok Sonang in

Doding Namasa Magira  >>

do=es; 4 ketuk; BL 118
1. Ija parsaranan na gok sonang in, harohan ni tonduy ija nani in.
Tor dong parsaranan ni tonduy ijon, bai tanoh ni jolma na mardousa on?
Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hasusuranta i surga tongon.
Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hasusuranta i surga tongon.

2. Tadingkon ma ruhut ni dunia on, ‘se sonang ho use hu surga tongon.
Ihutkon ma Jesus, pambobai in, bai ganup na sihol itogu hujin.
Nai ma, nai ma naima tongon, ihutkon ma Jesus, irikkon tongon.
Nai ma, nai ma naima tongon, ihutkon ma Jesus, irikkon tongon.

3. Ganup na porsaya bai Tuhanta in, dapotan ianan na dear ijin.
Tongtong do mandoding na ondos hujin, ibaen hamegahon na masa ijin.
Amen, amen, haleluya! Napuji ma Jesus ampa Naibata.
Amen, amen, haleluya! Napuji ma Jesus ampa Naibata.

Henry Bishop, 1826; KJ 281 – Segala Benua dan Langit Penuh
<< 179. Ise do Ganup Sidea

181. Dong Openi Parsaranan >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s