434. Tangihon ma Ganupan Podah!

Doding Parunjukan  >>

do=bes
1.Tangihon ma ganupan podah!
Ambilan na maronjolan hata-Ni Tuhan,
na songon ruhut bani partongah jabuon.
Tangihon ma ganup podah!

2. Na dua ningon gabe sada.
Riap saunduk pambalosi bani Tuhan,
ase torsa mardalan ganup pargoluhan.
Na dua ningon gabe sada.

3. Totap sauhur sapanriah.
Ai do tandani na dob marsihaholongan,
sipambalosi domu bai rosuh ni Tuhan.
Totap sauhur sapanriah.

4. Kuria in do gabe saksi.
Napinadomu ni Tuhanta seng boi sirang,
ai anggo lang na sinirang ni hamateian.
Kuria in do gabe saksi.
5. Gabe gareja etek-etek.
Rumah tangga ni Kristen na tarpasu-pasu,
sirsir marhorja mangidangi Tuhan Jesus.
Gabe gareja etek-etek.

 

Syair dan Lagu : St. A.K. Saragih 2000
<< 433. Tonah ni Jesus

435. Ham o Tuhan Naibata >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s