301. Tangkap Nasiam Ambilan Banta

Pangarahon >>
Indeks >>

do = as

1. Tangkap nasiam ambilan banta, ambilan malas ni uhur banggal
Ambilan ni ‘se ai ibanta, anggo lang humbai Tuhanta?
Anggo sonai rombangma hita, manangkap ambilan maharga
Binoban ni suruhan banta, tinongos humbani Naibatanta
Anggo sonai rombangma hita, manangkap ambilan maharga
Binoban ni suruhan banta, tinongos humbani Naibataanta
Ai ma tongon, na, nai ma tongon!

2. Ambilan pasal Tuhan Jesus isuruh Naibata manobus
Maluah ma hape pardousa manggalar utang ni dousanta
Anggo sonai rombangma hita, manangkap ambilan maharga
Binoban ni suruhan banta, tinongos humbani Naibatanta
Anggo sonai rombangma hita, manangkap ambilan maharga
Binoban ni suruhan banta, tinongos humbani Naibataanta
Ai ma tongon, na, nai ma tongon!

Syair dan Lagu: Ferdinan Sumbayak kl. 1950
<< 300. Paubah Ham Uhurmu

302. Puji Hita Naibanta >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s