361. O Hasoman Sai Tangihon

Doding Pangapohon >>Doding Pangapohon >>

Bes=do

1. O hasoman sai tangihon hata apoh-apoh in.
Humbai Naibata Bapanta na tarlobih gogoh in.
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin.
Halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.

2. Lao mandipar laut hanima, pakon bah marbanggal in,
na so boi ayubkononni, ganup na porsaya in.
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin,
halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.

3. Ai mardalan pe hanima, ‘ge ibagas apuy in,
age sada jambu lanmu, seng anjai matutung in.
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin,
halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.

4. Rap mandoding ganup hita, lao mamuji Tuban in,
na patoruh ma uburta, lao manjolom hata-Nin,
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin,
halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.

 

Ny. KI 303, WJ Kirkpatrick,  BE 503
<< 360. Sanggah Holsohan Uhurhin

362. Na Loja Ho Bai Goluhmin >>

   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s