63. O, Jesusku bai Ugah Mu

Doding Parmatei ni Tuhan Jesus >>

do=g; BL 21
1. O Jesusku bai ugah-Mu , roh manombah uhurhon
Sai tarpuji, sai tarpuji na pamalum uhurhon

2.Bai nahei Mu o Jesusku , solsolanku diringkon
Tangisanku tinaron-Mu ibaen hajahatonkin

3. Bai tangan-Mu ma tonduyhu sanggah bai parmateihin
Hu lambung-Mu, o Tuhanku, alop tinobus-Mu in.

BE 82 – O Jesusku, tu Bugangmu
<< 62. Jesus Ham do Bah Tubuhku

64. Laho do Biri-biri in >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s