200. Aha ma Dodingkononku

Doding Pujipujian

do = as; BL 185
1. Aha ma dodingkononku ase pujionku Ham.
Ale Tuhan Naibatangku Ham ma mangurupi au.
Seng na tarpajojor ahu holong-Mu tongtong hu bangku.
Halaniin hupuji do ham marribu hali lo.

2. Sai puhoi Ham uhurhu, mandodingkong gogoh-Mu.
Ampa idop ni uhur-Mu, ronsi halayakon-Mu;
Ai sonai do isaksihon tonduy pakon pamatangku.
Halaniin hupuji do ham marribu hali lo.

3. Ai buei tumang dousaku ipingkiri uhurhin;
Tapi longang do uhurhu manimbangi holong-Mu.
Pasaloseihon dousangku, ale Tuhan Naibatangku.
Halaniin hupuji do ham marribu hali lo.

4. Haholongan, halayakon, Hata hagoluhan in.
Ampa ganup hadoyukon sai ipakei Ham do in.
Mangarahkon au na magou, masuk bai Harajaon-Mu;
Halaniin hupuji do Ham marribu hali lo.

5. Sai patoguh Ham uhurhu pasangapkon Goran-Mu.
Ampa haporsayaonku, lambin tambah ma Bamu;
Sai pamasuk Ham, o Tuhan tonduyhin bai hagoluhan.
Mandodingkon Ham ijin sadokah-dokahni in.

Choral Buch 9, Weltlich Anton 1651
 << 199. Piga Bintang na i Langit 201. Puji Tongtong Jahowa Tongon >>
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s