201. Puji Tongtong Jahowa Tongon

Doding Puji-pujian >>
Indeks >>

do = bes

1. Puji tongtong Jahowa tongon
pardear gabei parholong atei sadokahni in;
pardear gabei in parholong atei in.

2. Ingat tongtong, ale tonduyhon.
Ganup na jenges, ibahen Tuhan Naibata hubam;
Dear layak-Ni do na pagoluhkon ho.

3. Seng dong tongon pargogoh tongtong.
Na songon Bapa, Tuhanta Naibata i surga in.
Gogoh tumang do in, tunggung tumang do in.

4. Jombut botul Jahowa bujur.
Na marmulia bai haganup na tinompa-Niin.
Hamuliaon ma bai Tuhan Naibata!

5. Sombah bujur Jahowa botul.
Marhahormaton ma hita bai Tuhanta Naibata.
Sai rap marsombah ma bai Tuhan Naibata.

6. Sai bujur bei mandoding ale.
Mamuji-muji Tuhan Naibata i surga in.
Pardear gabei in, na marmulia in

 

Choral Buch 240, Karl Schulz 1860
<< 200. Aha ma Dodingkononku 202. Ungkab Labah na Majenges >>
   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s