Rigapankin (Anggo Hupingkiri)

Lagu: Sy Drs Ferby Saragih

Lirik: St Anis Sinaga

Anggo hu pikkiri goluh on

i lobeini Tuhan Naibata

buei tumang pasu-pasuMu

janah lang tarbilang holongMu

Lang margogoh au daoh humbaMu

goluhkon igomgom tonduyMu

anggo hu kawahkon langit na gijang

ijai do Ham…ijai do Ham

Anggo au bai na kahou

sondangMu ma rigapankin

anggo au hu lombangin

idopMu manogu au on

Lang rabe au

manadingkon  ham Tuhankin

lang rabe au,

daoh hun labungMu Tuhan

Advertisements